Blackjack – Eeneenvoudig 3-stappensysteem voor beginners

Blackjack trektspelersaan die groteconsistentewinsten op langetermijnwillenmakenentrektnieuwespelersaannaarmate online gamenpopulairderwordt.

Veelspelers die nog nieteerderhebbengespeeld, denkendat blackjack ingewikkeld is enteveelmoeitekost, maar dit is nietwaar.

Hierzijndriestappen om u tehelpengrote online winstentemaken, zelfsals u nog nooiteerderhebtgespeeld.

1. Waaromelke Blackjack-spelerkanwinnen?

Het doel van het spel is om kaartenteverzamelen met eenpuntentotaal van bijna 21, zonder over de 21 heentegaan om de dealer teverslaan.

Gezichtskaarten (boeren, vrouwenenkoningen) zijn 10 puntenwaard. Azenzijn 1 of 11 waard. Anderekaartenwordenweergegeven door hunrelevantenummer.

Met blackjack concurreert u alleen met de dealer, die geenkeuzeshoefttemaken – hijvolgtgewoon de huisregels. Jijalsspelerhebt WEL keuzes, endit is
wat blackjack tot eenspelmaaktdat je op de langetermijnkuntwinnen.

De keuzes die u maakt, bepalenuwsucces.

2. Het huisvoordeelverkleinen met eenbasisstrategie

De basisstrategie van Blackjack is eenwiskundigbewezenmethode die u statistischvertelt hoe u uwkaartenmoetspelen in verhouding tot de handen die al uit het
kaartspelzijn.

Door de basisstrategie in de loop van de tijdtevolgen, kunt u de voorsprongverkleinen, het casino heeft u van 5,75% totslechts 0,5%.

De basisstrategie van Blackjack is gemakkelijktelerenenals u eenmaalzeker bent van het spelenervan, kunt u de kansen in uwvoordeelbepalen door kaartentetellen.

3. Zet de kansen in uwvoordeel met kaartentellen

Alle blackjack-kaarttelmethoden, enerzijnerveel, zijngebaseerd op eenbasisstrategieenzehelpen je om de kansen in je voordeeltebepalen. Ditwordtgedaan door de kaartentetellen
die al zijngedeelden de kansteschattendater nog kaarten in het kaartspelzittenen de meestwaarschijnlijkekaarten die alsvolgendewordengedeeld.

Spelers die de juiste blackjack-strategiegebruiken met eenkaarttelsysteem, kunnen de voorsprong van het casino verslaanen de redenhiervoor is eenvoudig. Lagekaartenzijn in het voordeel van de dealer in
enhogekaarten in het voordeel van de speler.

Lagekaartenzijn in het voordeel van de dealer omdatze hem helpenwinnendetotalentemaken met zijnhandenalshijstijf is (eentotaal van 12, 13, 14, 15 of 16 heeft op zijneerste twee kaarten).

In casino blackjack kun je op je knieëngaanstaan ​​als je wilt, maar de dealer kandatniet, hijheeft GEEN KEUZE, maar jijwel, enhierinligtjouwvoordeel.
Regels van het spelvereisendathijzijnstijvenraakt, ongeacht hoe rijk het kaartspel is in hogekaarten die hem kapotmaken.

Blackjack voorspelers die serieuzewinstwillen

De mythe over blackjack is dat het veeltijdenmoeitekost om geld teverdienen, maar datdoet het niet.

De basisstrategie is gemakkelijkonder de knietekrijgenen u kuntgrafiekenkrijgen die u bij elk spel de besteoptievertellen, u hoeftalleen maar tekijken!

Met kaartentellen kun je eenvoorsprongnemen, enhoewelkaarttelsystemeningewikkeldkunnenzijn, zijnveelervaneenvoudig. Eeneenvoudigkaarttelsysteemkan in
ongeveer 5 minutenwordengeleerdenals u eentijdjeoefent, kunt u regelmatigwinstmaken!

De keuze is aanjouvoorgrote online winst

Het zijn de keuzes die JIJ maakt, die je uiteindelijkgrote online winsten van blackjack zullenopleveren, en het leren van de juistekeuzes is eenstukeenvoudigerdanveelspelers
denken.